Tự học lập trình C - C++

 • Bài tập và kiến thức về Nhân Na Trận Trong lập trình C

  Phép nhân ma trận trong C: Viết một chương trình C để nhập hai ma trận và tính tích của hai ma trận đó được người dùng nhập vào. Người dùng sẽ nhập thứ tự của một ma trận và sau đó là các phần tử của nó và tương tự nhập vào ma trận thứ hai. Nếu các thứ tự của ma trận được thực hiện đúng như vậy mà chúng không thể được nhân với nhau, thì sau đó một thông báo lỗi được hiển thị.

  1. Nhân ma trận trong C là gì?

  Một trong những chương trình rất phổ biến trong lập trình C là phép nhân ma trận. Phương pháp thủ công của phép nhân ma trận trong C liên quan đến một số lượng lớn các phép tính đặc biệt khi nói đến bậc cao hơn của ma trận, trong khi một chương trình trong C có thể thực hiện các phép toán với các mã ngắn, đơn giản và dễ hiểu.

  Phép nhân ma trận trong C có thể được thực hiện theo hai cách: không sử dụng hàm và bằng cách truyền ma trận vào các hàm. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về mã nguồn cho cả hai phương thức này với các kết quả đầu ra mẫu cho mỗi phương thức.

  Các mã nguồn của hai chương trình này cho phép nhân ma trận trong lập trình C sẽ được biên dịch trong Code :: Blocks . Chạy chúng trên Turbo C và các nền tảng khác có thể yêu cầu một vài sửa đổi đối với mã.

  2. Giới thiệu về phép nhân ma trận

  Dưới đây tôi đã trình bày ba hình ảnh cho thấy cách nhân ma trận diễn ra. Ý tưởng tương tự như thể hiện trong những hình ảnh này đã được theo sau theo thứ tự trong mã nguồn chương trình cho phép nhân ma trận trong C.

  Xem xét hai ma trận A và B của đơn hàng 3 × 3 như hình dưới đây. Hãy biểu thị các phần tử của ma trận A bằng aij và các phần tử của ma trận B bằng bij như hình dưới đây. Các aij và bij này được yêu cầu làm đầu vào dưới dạng mảng trong chương trình C cho phép nhân Ma trận.

  Phép nhân ma trận trong C - hai ma trận A & B

  Hãy để ma trận kết quả khi nhân của A và B là X với các phần tử biểu thị bằng x ij như được hiển thị.

  Phép nhân ma trận trong ma trận kết quả C X

  Phép nhân ma trận diễn ra như hình dưới đây, và thủ tục tương tự này được sử dụng cho phép nhân các ma trận sử dụng C.

  Phép nhân ma trận trong phép nhân C - AxB

  Giải quyết thủ tục sẽ yêu cầu chín phép tính riêng biệt để thu được từng phần tử của ma trận cuối cùng X. Chín phép tính riêng biệt này đã được thực hiện bằng cách sử dụng rất ít dòng mã liên quan đến vòng lặp và chức năng trong chương trình C này cho phép nhân ma trận.

  3. Ma trận Phép nhân trong C mà không sử dụng hàm

  • Thực hiện chương trình:

  //Source Code for Matrix Multiplication in C without using function

  #include

  int main()

  {

     int m, n, p, q, c, d, k, sum = 0;

     int first[10][10], second[10][10], multiply[10][10];

     printf("\nEnter the number of rows and columns of first matrix:\n");

     scanf("%d%d", &m, &n);

     /*//Entering elements of first matrix

     printf("\nEnter the elements of first matrix\n");

     for (  c = 0 ; c < m ; c++ )

         for ( d = 0 ; d < n ; d++ )

             scanf("%d", &first[c][d]);*/

     printf("\nEnter the number of rows and columns of second matrix:\n");

     scanf("%d%d", &p, &q);

     //Checking if Matrix Multiplication is possible

     if ( n != p )

     {

         printf("\nMatrices with entered orders can't be multiplied with each other.\n");

         printf("\nThe column of first matrix should be equal to row of second.\n");

     }

     else

     {

         //Entering elements of first matrix

         printf("\nEnter the elements of first matrix:\n");

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

             for ( d = 0 ; d < n ; d++ )

                 scanf("%d", &first[c][d]);

         //Entering elements of second matrix

         printf("\nEnter the elements of second matrix:\n");

         for ( c = 0 ; c < p ; c++ )

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

                 scanf("%d", &second[c][d]);

         //Carrying out matrix multiplication operation

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

         {

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

             {

                 for ( k = 0 ; k < p ; k++ )

                 {

                     sum = sum + first[c][k]*second[k][d];

                 }

                 multiply[c][d] = sum;

                 sum = 0;

             }

         }

         //Printing the final product matrix

         printf("\nThe product of entered matrices is:\n");

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

         {

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

                 printf("%d\t", multiply[c][d]);

             printf("\n");

         }

     }

     return 0;

  }

  //Source Code for Matrix Multiplication in C without using function

  #include

  int main()

  {

     int m, n, p, q, c, d, k, sum = 0;

     int first[10][10], second[10][10], multiply[10][10];

     printf("\nEnter the number of rows and columns of first matrix:\n");

     scanf("%d%d", &m, &n);

     /*//Entering elements of first matrix

     printf("\nEnter the elements of first matrix\n");

     for (  c = 0 ; c < m ; c++ )

         for ( d = 0 ; d < n ; d++ )

             scanf("%d", &first[c][d]);*/

     printf("\nEnter the number of rows and columns of second matrix:\n");

     scanf("%d%d", &p, &q);

     //Checking if Matrix Multiplication is possible

     if ( n != p )

     {

         printf("\nMatrices with entered orders can't be multiplied with each other.\n");

         printf("\nThe column of first matrix should be equal to row of second.\n");

     }

     else

     {

         //Entering elements of first matrix

         printf("\nEnter the elements of first matrix:\n");

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

             for ( d = 0 ; d < n ; d++ )

                 scanf("%d", &first[c][d]);

         //Entering elements of second matrix

         printf("\nEnter the elements of second matrix:\n");

         for ( c = 0 ; c < p ; c++ )

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

                 scanf("%d", &second[c][d]);

         //Carrying out matrix multiplication operation

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

         {

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

             {

                 for ( k = 0 ; k < p ; k++ )

                 {

                     sum = sum + first[c][k]*second[k][d];

                 }

                 multiply[c][d] = sum;

                 sum = 0;

             }

         }

         //Printing the final product matrix

         printf("\nThe product of entered matrices is:\n");

         for ( c = 0 ; c < m ; c++ )

         {

             for ( d = 0 ; d < q ; d++ )

                 printf("%d\t", multiply[c][d]);

             printf("\n");

         }

     }

     return 0;

  }

  Chương trình Phép nhân Ma trận trong C đầu tiên sẽ yêu cầu thứ tự của hai ma trận. Nếu trong các lệnh được nhập, cột của ma trận đầu tiên bằng với hàng của ma trận thứ hai, phép nhân có thể được thực hiện, nếu không, các giá trị mới sẽ được nhập vào chương trình.

  Chương trình sau đó yêu cầu các phần tử tương ứng của hai ma trận và nhân chúng bằng cách sử dụng các vòng lặp như trong chương trình. Cuối cùng, ma trận kết quả thu được khi nhân được in. Màn hình đầu ra cuối cùng là:

  5. Phép nhân ma trận trong C bằng cách truyền các mảng tới hàm

  • Thực hiện chạy chương trình:

  //Source Code for Matrix Multiplication in C by passing arrays to functions

  #include

  void take_data(int a[][10], int b[][10], int r1,int c1, int r2, int c2);

  void multiplication(int a[][10],int b[][10],int mult[][10],int r1,int c1,int r2,int c2);

  void display(int mult[][10], int r1, int c2);

  int main()

  {

     int a[10][10], b[10][10], mult[10][10], r1, c1, r2, c2, i, j, k;

     printf("Enter rows and column for first matrix: ");

     scanf("%d %d", &r1, &c1);

     printf("Enter rows and column for second matrix: ");

     scanf("%d %d",&r2, &c2);

     //Checking if matrix multiplication is possible

     while (c1!=r2)

     {

         printf("\nMatrices with entered orders can't be multiplied with each other.");

         printf("\nMake the column of the first matrix equal to the row of the second.\n");

         printf("\nEnter rows and column for first matrix: ");

         scanf("%d %d", &r1, &c1);

         printf("Enter rows and column for second matrix: ");

         scanf("%d %d",&r2, &c2);

     }

     take_data(a,b,r1,c1,r2,c2);

     multiplication(a,b,mult,r1,c1,r2,c2);

     display(mult,r1,c2);

     return 0;

  }

  //This matrix takes the data of matrices.

  void take_data(int a[][10], int b[][10], int r1,int c1, int r2, int c2)

  {

     int i,j;

     printf("\nEnter elements of matrix 1:\n");

     for(i=0; i

         for(j=0; j

         {

             printf("Enter elements a%d%d: ",i+1,j+1);

             scanf("%d",&a[i][j]);

         }

     printf("\nEnter elements of matrix 2:\n");

     for(i=0; i

         for(j=0; j

         {

             printf("Enter elements b%d%d: ",i+1,j+1);

             scanf("%d",&b[i][j]);

         }

  }

  //This function multiplies the entered matrices.

  void multiplication(int a[][10],int b[][10],int mult[][10],int r1,int c1,int r2,int c2)

  {

     int i,j,k;

     /* Initializing elements of matrix mult to 0.*/

     for(i=0; i

         for(j=0; j

         {

             mult[i][j]=0;

         }

     /* Multiplying matrix a and b and storing in array mult. */

     for(i=0; i

         for(j=0; j

             for(k=0; k

             {

                 mult[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];

             }

  }

  //This function displays the final matrix after multiplication.

  void display(int mult[][10], int r1, int c2)

  {

     int i, j;

     printf("\nThe product of the entered matrices is:\n");

     for(i=0; i

         for(j=0; j

         {

             printf("%d ",mult[i][j]);

             if(j==c2-1)

                 printf("\n\n");

         }

  }

  Các hoạt động liên quan đến vòng lặp và tính toán trong chương trình này là tương tự như các hoạt động trước đó. Sự khác biệt duy nhất là chương trình phép nhân ma trận này trong C sử dụng các hàm để truyền các mảng ma trận. Có ba hàm do người dùng định nghĩa riêng biệt trong chương trình này để đọc dữ liệu, thao tác nhân ma trận phôi và hiển thị ma trận kết quả.

  Cả hai mã nguồn này đều không có lỗi và đã được thử nghiệm trên Code :: Blocks với các đầu vào như được hiển thị trong màn hình đầu ra. Cá nhân tôi thích sử dụng các hàm để thực hiện phép nhân ma trận.

  Một số bài tập về lập trình C khác bạn nên học:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
DevPro Việt Nam