Tự học lập trình PHP

 • Giới thiệu về các phép toán tử trong PHP và cách sử dụng

  Các phép toán tử trong PHP được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các biến và các giá trị. Trong PHP chia các toán tử trong các nhóm sau:

  • Toán tử số học
  • Toán tử so sánh

  • Các toán tử tăng / giảm

  • Toán tử logic

  • Toán tử chuỗi

  • Toán tử mảng

  Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng từng loại toán tử trong PHP.

  1. Toán tử số học trong PHP

  Bảng dưới liệt kê các toán tử số học được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP:

  Giả sử biến A giữ giá trị 10, biến B giữ 20 thì:

  Toán tử

  Miêu tả

  Ví dụ

  +

  Cộng hai toán hạng

  A + B kết quả là 30

  -

  Trừ toán hạng thứ hai từ toán hạng đầu

  A - B kết quả là -10

  *

  Nhân hai toán hạng

  A * B kết quả là 200

  /

  Phép chia

  B / A kết quả là 2

  %

  Phép lấy số dư

  B % A kết quả là 0

  ++

  Toán tử tăng, tăng giá trị toán hạng thêm một đơn vị

  A++ kết quả là 11

  --

  Toán tử giảm, giảm giá trị toán hạng đi một đơn vị

  A-- kết quả là 9

  2. Toán tử so sánh trong PHP

  Có các toán tử so sánh sau được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP

  Giả sử biến A giữ 10 và biến B giữ 20 rồi

  Toán tử

  Sự miêu tả

  Thí dụ

  ==

  Kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng có bằng nhau hay không, nếu có thì điều kiện trở thành true.

  (A == B) không đúng.

  ! =

  Kiểm tra xem giá trị của hai toán hạng có bằng nhau hay không, nếu các giá trị không bằng nhau thì điều kiện trở thành true.

  (A! = B) là đúng.

  >

  Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn giá trị của toán hạng bên phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.

  (A> B) là không đúng sự thật.

  <

  Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng bên trái nhỏ hơn giá trị của toán hạng bên phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.

  (A <B) là sự thật.

  > =

  Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.

  (A> = B) là không đúng sự thật.

  <=

  Kiểm tra nếu giá trị của toán hạng bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của toán hạng bên phải, nếu có thì điều kiện trở thành true.

  (A <= B) là đúng.

  3. Toán tử logic trong PHP

  Có những toán tử logic được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP

  Giả sử biến A giữ 10 và biến B giữ 20:

  Toán tử

  Sự miêu tả

  Thí dụ

  Được gọi là toán tử logic và được gọi. Nếu cả hai toán hạng đều đúng thì điều kiện trở thành true.

  (A và B) là sự thật.

  hoặc là

  Được gọi là logic hoặc toán tử. Nếu bất kỳ toán tử nào trong số hai toán hạng không phải là 0 thì điều kiện trở thành true.

  (A hoặc B) là sự thật.

  &&

  Được gọi là toán tử logic và được gọi. Nếu cả hai toán hạng đều không 0 thì điều kiện trở thành true.

  (A && B) là sự thật.

  ||

  Được gọi là logic hoặc toán tử. Nếu bất kỳ toán tử nào trong số hai toán hạng không phải là 0 thì điều kiện trở thành true.

  (A || B) là đúng.

  !

  Được gọi là Operical NOT Operator. Sử dụng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng của nó. Nếu điều kiện là đúng thì toán tử logic NOT sẽ sai.

  ! (A && B) là sai.

  4. Toán tử gán trong PHP

  Có các toán tử gán sau được hỗ trợ bởi ngôn ngữ PHP

  Nhà điều hành

  Sự miêu tả

  Thí dụ

  =

  Toán tử gán đơn giản, gán giá trị từ toán hạng bên phải sang toán hạng bên trái

  C = A + B sẽ gán giá trị của A + B vào C

  + =

  Thêm toán tử gán AND, nó thêm toán hạng bên phải vào toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên trái

  C + = A tương đương với C = C + A

  - =

  Subtract AND assignment operator, Nó trừ toán hạng bên phải từ toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên trái

  C - = A tương đương với C = C - A

  * =

  Nhân và toán tử gán, Nó nhân toán hạng bên phải với toán hạng bên trái và gán kết quả cho toán hạng bên trái

  C * = A tương đương với C = C * A

  / =

  Divide AND assignment operator, Nó chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái

  C / = A tương đương với C = C / A

  % =

  Toán tử mô-đun và gán, Nó lấy mô-đun bằng cách sử dụng hai toán hạng và gán kết quả cho toán hạng bên trái

  C% = A tương đương với C = C% A

  5. Toán tử điều kiện trong PHP

  Có nhiều hơn một toán tử được gọi là toán tử điều kiện. Đầu tiên, nó ước lượng một biểu thức là true hoặc false và sau đó thực thi một trong hai lệnh đã cho tùy thuộc vào kết quả của việc ước lượng. Toán tử điều kiện có cú pháp như sau:

  Toán tử

  Miêu tả

  Ví dụ

  ? :

  Biểu thức điều kiện

  Nếu điều kiện là true ? Thì giá trị X : Nếu không thì giá trị Y

  6. Phân loại toán tử

  Tất cả các toán tử mà chúng tôi đã thảo luận ở trên có thể được phân loại thành các danh mục sau:

  • Toán tử tiền tố đơn nhất, trước một toán hạng đơn.

  • Các toán tử nhị phân, có hai toán hạng và thực hiện một loạt các phép toán số học và logic.

  • Toán tử điều kiện (toán tử bậc ba), có ba toán hạng và đánh giá biểu thức thứ hai hoặc thứ ba, tùy thuộc vào việc đánh giá biểu thức đầu tiên.

  • Các toán tử gán, gán một giá trị cho một biến.

  7. Thứ tự thực hiện toán tử trong PHP

  Ưu tiên toán tử xác định nhóm các thuật ngữ trong một biểu thức. Điều này ảnh hưởng đến cách một biểu thức được đánh giá. Một số nhà khai thác có quyền ưu tiên cao hơn so với các nhà khai thác khác; ví dụ, toán tử nhân có ưu tiên cao hơn toán tử cộng -

  Ví dụ x = 7 + 3 * 2; Ở đây x được gán 13, không phải 20 vì toán tử * có độ ưu tiên cao hơn + vì vậy nó được nhân với 3 * 2 và sau đó thêm vào 7.

  Ở đây các toán tử có mức ưu tiên cao nhất xuất hiện ở đầu bảng, các toán tử có giá trị thấp nhất xuất hiện ở dưới cùng. Trong một biểu thức, các toán tử ưu tiên cao hơn sẽ được đánh giá đầu tiên.

  Loại

  Toán tử

  Ưu tiên

  Unary

  ! ++ -

  Phải sang trái

  Nhân

  * /%

  Trái sang phải

  Phụ gia

  + -

  Trái sang phải

  Quan hệ

  <<=>> =

  Trái sang phải

  Bình đẳng

  ==! =

  Trái sang phải

  Logic và

  &&

  Trái sang phải

  Hợp lý HOẶC

  ||

  Trái sang phải

  Điều kiện

  ?:

  Phải sang trái

  Nhiệm vụ

  = + = - = * = / =% =

  Phải sang trái

  Các phép toán tử trong PHP đã được liệt kê chi tiết qua bài viết trên, cũng như cách sử dụng của chúng. Hãy áp dụng chúng vào bài làm của mình ngay thôi nào, chúc các bạn thành công!

  Một số kiến thức về PHP khác mà Devpro.edu.vn đã viết:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt