Tự học lập trình C - C++

 • Cấu trúc (Struct) trong C

  Mảng trong C cho phép xác định loại biến có thể chứa nhiều mục dữ liệu cùng loại, còn cấu trúc (Struct) trong C tương tự là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa khác có sẵn trong C cho phép kết hợp các mục dữ liệu của các loại khác nhau.

  Các cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi. Giả sử bạn muốn theo dõi sách của mình trong thư viện. Bạn có thể muốn theo dõi các thuộc tính sau đây về mỗi cuốn sách:

  • Tiêu đề

  • Tác giả

  • Chủ đề

  • ID sách

  1. Xác định cấu trúc

  Để xác định một cấu trúc, bạn phải sử dụng câu lệnh struct. Câu lệnh struct định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, với nhiều hơn một phần tử. Định dạng của câu lệnh struct như sau:

  struct [structure tag] {

    member definition;

    member definition;

    ...

    member definition;

  } [one or more structure variables];  

  Các thẻ cấu trúc là tùy chọn và mỗi phần tử là một định nghĩa biến bình thường, chẳng hạn như int i; hoặc float f hoặc bất kỳ định nghĩa biến hợp lệ nào khác. Khi kết thúc định nghĩa của cấu trúc, trước dấu chấm phẩy cuối cùng, bạn có thể chỉ định một hoặc nhiều biến cấu trúc tùy chọn.

  struct Books {

    char  title[50];

    char  author[50];

    char  subject[100];

    int   book_id;

  } book;  

  2. Truy cập các thành phần của cấu trúc trong C

  Để truy cập bất kỳ thành phần nào của cấu trúc, chúng tôi sử dụng toán tử truy cập thành phần (.) . Toán tử truy cập thành phần được mã hóa một khoảng thời gian giữa tên biến cấu trúc và thành phần cấu trúc mà chúng ta muốn truy cập. Bạn sẽ sử dụng cấu trúc từ khóa để xác định các biến của kiểu cấu trúc. Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng cấu trúc trong chương trình C:

  #include <stdio.h>

  #include <string.h>

  struct Books {

    char  title[50];

    char  author[50];

    char  subject[100];

    int   book_id;

  };

  int main( ) {

    struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */

    struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */

    /* book 1 specification */

    strcpy( Book1.title, "C Programming");

    strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");

    strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial");

    Book1.book_id = 6495407;

    /* book 2 specification */

    strcpy( Book2.title, "Telecom Billing");

    strcpy( Book2.author, "Zara Ali");

    strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial");

    Book2.book_id = 6495700;

    /* print Book1 info */

    printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title);

    printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author);

    printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject);

    printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id);

    /* print Book2 info */

    printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title);

    printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author);

    printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject);

    printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id);

    return 0;

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Book 1 title : C Programming

  Book 1 author : Nuha Ali

  Book 1 subject : C Programming Tutorial

  Book 1 book_id : 6495407

  Book 2 title : Telecom Billing

  Book 2 author : Zara Ali

  Book 2 subject : Telecom Billing Tutorial

  Book 2 book_id : 6495700

  2. Các cấu trúc như các tham số hàm

  Bạn có thể chuyển một cấu trúc như một đối số hàm theo cách tương tự khi bạn chuyển bất kỳ biến hoặc con trỏ nào khác.

  #include <stdio.h>

  #include <string.h>

  struct Books {

    char  title[50];

    char  author[50];

    char  subject[100];

    int   book_id;

  };

  /* function declaration */

  void printBook( struct Books book );

  int main( ) {

    struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */

    struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */

    /* book 1 specification */

    strcpy( Book1.title, "C Programming");

    strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");

    strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial");

    Book1.book_id = 6495407;

    /* book 2 specification */

    strcpy( Book2.title, "Telecom Billing");

    strcpy( Book2.author, "Zara Ali");

    strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial");

    Book2.book_id = 6495700;

    /* print Book1 info */

    printBook( Book1 );

    /* Print Book2 info */

    printBook( Book2 );

    return 0;

  }

  void printBook( struct Books book ) {

    printf( "Book title : %s\n", book.title);

    printf( "Book author : %s\n", book.author);

    printf( "Book subject : %s\n", book.subject);

    printf( "Book book_id : %d\n", book.book_id);

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Book title : C Programming

  Book author : Nuha Ali

  Book subject : C Programming Tutorial

  Book book_id : 6495407

  Book title : Telecom Billing

  Book author : Zara Ali

  Book subject : Telecom Billing Tutorial

  Book book_id : 6495700

  3. Con trỏ đến cấu trúc

  Bạn có thể định nghĩa các con trỏ tới các cấu trúc theo cách tương tự như bạn định nghĩa con trỏ tới bất kỳ biến nào khác:

  struct Books *struct_pointer;

  Bây giờ, bạn có thể lưu trữ địa chỉ của một biến cấu trúc trong biến con trỏ được xác định ở trên. Để tìm địa chỉ của biến cấu trúc, hãy đặt '&'; toán tử trước tên của cấu trúc như sau:

  struct_pointer = &Book1;

  Để truy cập các thành phần của một cấu trúc bằng cách sử dụng một con trỏ đến cấu trúc đó, bạn phải sử dụng toán tử → như sau:

  struct_pointer->title;

  Chúng ta hãy viết lại ví dụ trên bằng cách sử dụng con trỏ cấu trúc:

  #include <stdio.h>

  #include <string.h>

  struct Books {

    char  title[50];

    char  author[50];

    char  subject[100];

    int   book_id;

  };

  /* function declaration */

  void printBook( struct Books *book );

  int main( ) {

    struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */

    struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */

    /* book 1 specification */

    strcpy( Book1.title, "C Programming");

    strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");

    strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial");

    Book1.book_id = 6495407;

    /* book 2 specification */

    strcpy( Book2.title, "Telecom Billing");

    strcpy( Book2.author, "Zara Ali");

    strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial");

    Book2.book_id = 6495700;

    /* print Book1 info by passing address of Book1 */

    printBook( &Book1 );

    /* print Book2 info by passing address of Book2 */

    printBook( &Book2 );

    return 0;

  }

  void printBook( struct Books *book ) {

    printf( "Book title : %s\n", book->title);

    printf( "Book author : %s\n", book->author);

    printf( "Book subject : %s\n", book->subject);

    printf( "Book book_id : %d\n", book->book_id);

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Book title : C Programming

  Book author : Nuha Ali

  Book subject : C Programming Tutorial

  Book book_id : 6495407

  Book title : Telecom Billing

  Book author : Zara Ali

  Book subject : Telecom Billing Tutorial

  Book book_id : 6495700

  4. Các trường bit (Bit Fields) trong C

  Bit Fields cho phép đóng gói dữ liệu trong một cấu trúc, điều này đặc biệt hữu ích khi bộ nhớ hoặc lưu trữ dữ liệu ở mức cao nhất.

  C cho phép chúng ta làm điều này trong một định nghĩa cấu trúc bằng cách đặt: chiều dài bit sau biến. Ví dụ:

  struct packed_struct {

    unsigned int f1:1;

    unsigned int f2:1;

    unsigned int f3:1;

    unsigned int f4:1;

    unsigned int type:4;

    unsigned int my_int:9;

  } pack;

  Ở đây, bundle_struct chứa 6 thành viên: Bốn cờ 1 bit f1..f3, kiểu 4 bit và my_int 9 bit.

  C tự động đóng gói các trường bit ở trên càng nhỏ càng tốt, với điều kiện độ dài tối đa của trường nhỏ hơn hoặc bằng độ dài từ nguyên của máy tính. Nếu đây không phải là trường hợp, sau đó một số trình biên dịch có thể cho phép chồng chéo bộ nhớ cho các trường trong khi các trình biên dịch khác sẽ lưu trữ trường tiếp theo trong từ tiếp theo.

  Tìm hiểu thêm về kiến thức C:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt