Tin tức chung

1001 câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án (phần 2)

07 May 2020

Một số câu hỏi và đáp án dành cho người đang học JavaScript

JSON

const a = {
 stringField: 'Joe',
 numberField: 123,
 dateField: new Date('1995-12-17T03:24:00'),
 nestedField: { field: 'Nested' }
};

const b = JSON.parse(JSON.stringify(a));

console.log(
 a.stringField === b.stringField,
 a.numberField === b.numberField,
 a.dateField === b.dateField,
 a.nestedField.field === b.nestedField.field
);
 • true true true true
 • true true true false
 • true true false true
 • false false false false


Giải thích

Đáp án: C

b = JSON.parse(JSON.stringify(a)) sẽ thực hiện deep copy trên object a. Tất cả các thuộc tính là các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Boolean, String, Number) sẽ được copy một cách chính xác, tuy nhiên đối với các thuộc tính có giá trị không phải là giá trị JSON (Date, undefined, Function, và không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy) sẽ không được copy đúng. Trong ví dụ trên, object Date sẽ được chuyển đổi sang string, chúng ta có thể xem thêm về JSON.stringify để hiểu rõ hơn.


Logical Operators

const notifications = 1;

console.log(
 `You have ${notifications} notification${notifications !==
  1 && 's'}`
);
 • You have 1 notification
 • You have 1 notifications
 • You have 1 notificationfalse


Giải thích

Đáp án: C

Toán tử && sẽ dừng và trả về kết quả false nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sai, vì thế notifications !== 1 && 's' sẽ trả về false. Nếu bạn muốn ví dụ trên chạy đúng như ý muốn, ta có thể dùng ternary operator: notifications !== 1 ? 's' : ''.


Null - Undefined - NaN

const compare = a => a === a;

console.log(compare(null));
console.log(compare(undefined));
console.log(compare(NaN));
console.log(compare([NaN]));
 • true true true true
 • true false true true
 • true true false true
 • true true false false
 • false false false false


Giải thích

Đáp án: C

Trong Javascript, khi sử dụng Triple Equals (===) thì null và undefined chỉ cho kết quả true khi so sánh với chính nó, NaN thì luôn cho kết quả false khi so sánh với bất kỳ object nào, kể cả chính nó, còn [NaN] là một array bình thường chỉ chứa một phần tử là NaN.


Number With Dots

const n = 5;

console.log(1..n); // ?
 • [1, 2, 3, 4, 5]
 • undefined
 • Syntax error


Giải thích

Đáp án: B

Khi muốn truy cập đến một thuộc tính hay method của một object ta có thể dùng dot notation (một dấu .), còn đối với number, ta có thể dùng hai dấu ., vì khi dùng một dấu . thì Javascript sẽ bị nhầm lẫn với decimal number. Trong trường hợp này, 1..n sẽ truy cập đến thuộc tính n của number 1, nó trả về undefined. Một ví dụ cụ thể là khi gọi 1..toString() sẽ cho kết quả là "1".


Object Assign

const a = {
 stringField: 'Joe',
 nestedField: { field: 'Nested' },
 functionField: () => 'aReturn'
};

const b = Object.assign({}, a);

b.stringField = 'Bob';
b.nestedField.field = 'Changed';
b.functionField = () => 'bReturn';

console.log(
 a.stringField,
 a.nestedField.field,
 a.functionField()
);
 • Joe Nested aReturn
 • Bob Changed bReturn
 • Joe Changed aReturn
 • Bob Nested bReturn


Giải thích

Đáp án: C

b = Object.assign({},a); sẽ thực hiện một shallow copy trên object a, bất kỳ thuộc tính nào của b là object đều tham chiếu đến cùng thuộc tính trong a. Vì vậy khi chúng ta thay đổi nested field của b, thì nested field của a cũng thay đổi theo.


Object Destructuring

const url = 'quiz.duthaho.com';
const { length: ln, [ln - 1]: domain = 'quiz' } = url
 .split('.')
 .filter(Boolean);
console.log(domain);
 • "quiz"
 • "duthaho"
 • "com"
 • undefined
 • An error is thrown


Giải thích

Đáp án: C

Đấu tiên gán quiz.duthaho.com cho biến url.

const url = 'quiz.duthaho.com';

Với toán tử = (assignment) thì chúng ta quan tâm toán hạng bên phải trước (right side assignment):

url.split('.').filter(Boolean);

url.split('.') sẽ cắt chuỗi url thành một array bởi dấu .['quiz', 'duthaho', 'com'], sau đó array này sẽ gọi filter(Boolean), đây là cách viết gọn từ: filter(el => Boolean(el)), bởi vì các phần tử trong array đều là string, chúng là truthy nên Boolean(el) luôn cho kết quả true, điều đó cũng có nghĩa sau khi filter, các phần tử trong array đều được giữ lại.

Đến đây thì ta có thể viết lại như sau:

const { length: ln, [ln - 1]: domain = 'quiz' } = [
 'quiz',
 'duthaho',
 'com'
];

Đây rõ ràng là cú pháp của Object Destructing trong ES2015 vì array cũng là một object, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính index và length từ array (arr["0"], arr["length"]).

Trong trường hợp này, chúng ta dùng aliasing để gán thuộc tính length cho một biến mới là ln. Tiếp theo ta lại gán thuộc tính index thứ ln - 1 cho biến có tên là domain với giá trị mặc định là 'quiz', có nghĩa là domain sẽ có giá trị là 'quiz' nếu array không có thuộc tính index thứ ln - 1 nào.

Ở đây, length, được gán cho ln, có giá trị là 3, suy ra ln - 1 là 2, và phần tử ở vị trí số 2 trong array là com. Vì vậy, câu trả lời là com.


Object Duplicate Keys

const obj = { a: 'one', b: 'two', a: 'three' };
console.log(obj);
 • {a: "one", b: "two" }
 • {b: "two", a: "three" }
 • {a: "three", b: "two" }
 • SyntaxError


Giải thích

Đáp án: C

Nếu bạn có một object với nhiều keys có cùng tên, thì chúng sẽ được đè lên nhau, giá trị chính là giá trị sau cùng nhưng thứ tự lại là thứ tự đầu tiên của key.


Object Freeze

const user = {
 name: 'lao Hac',
 age: 69,
 pet: {
  type: 'cho',
  name: 'vang'
 }
};

Object.freeze(user);

user.pet.name = 'shiba';

console.log(user.pet.name);
 • shiba
 • vang
 • An error is thrown


Giải thích

Đáp án: A

Để tránh bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của một object, ta có thể dùng hàm Object.freeze, tuy nhiên hàm này chỉ có thể thực hiện shallow freeze trên object đó mà thôi, điều đó có nghĩa bất kỳ sự thay đổi nào trên các thuộc tính của object con đều được cho phép. Trong ví dụ này, chúng ta không thể thay đổi user.age, nhưng không có vấn đề gì khi thay đổi user.pet.name. Nếu chúng ta không muốn thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của object, có thể dùng đệ quy Object.freeze cho các thuộc tính con hoặc dùng các chức năng deep freeze của các thư viện có sẵn.


Object Keys

const obj = {
 1: 1,
 2: 2,
 3: 3
};

console.log(Object.keys(obj), Object.values(obj));
 • [1, 2, 3] ["1", "2", "3"]
 • ["1", "2", "3"] [1, 2, 3]
 • ["1", "2", "3"] ["1", "2", "3"]


Giải thích

Đáp án: B

Object.keys sẽ chuyển đổi keys của object sang string ['1', '2', '3'] và Object.values sẽ giữ nguyên values của object [1, 2, 3].


Object String Keys 1

const obj = { 1: 'a', 2: 'b', 3: 'c' };
const set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);

obj.hasOwnProperty('1');
obj.hasOwnProperty(1);
set.has('1');
set.has(1);
 • false true false true
 • false true true true
 • true true false true
 • true true true true


Giải thích

Đáp án: C

Tất cả các keys của một object đểu được tự động chuyển thành string (trừ Symbol). Vì thế obj.hasOwnProperty('1') cho kết quả true.

Nhưng điều đó không đúng với Set, set phân biệt giữa string và number nên set.has('1') sẽ trả về false còn set.has(1) trả về true.


Object String Keys 2

const a = {};
const b = { key: 'b' };
const c = { key: 'c' };

a[b] = 123;
a[c] = 456;

console.log(a[b]);
 • 123
 • 456
 • undefined
 • ReferenceError


Giải thích

Đáp án: B

Tất cả các keys của một object đểu được tự động chuyển thành string (trừ Symbol).

Khi một object chuyển sang string, nó có giá trị "[object Object]", vậy a[b] = 123 có thể viết thành a["object Object"] = 123, tương tự với a[c] = 456 sẽ là a["object Object"] = 456.


Object Values

const scrambled = {
 2: 'e',
 5: 'o',
 1: 'h',
 4: 'l',
 3: 'l'
};

const result = Object.values(scrambled).reduce(
 (agg, el) => agg + el,
 ''
);

console.log(result);
 • hello
 • eohll


Giải thích

Đáp án: A

Nếu key trong object là number thì Object.values sẽ sắp xếp lại các value theo thứ tự, với key không phải number thì thứ tự vẫn được giữ nguyên.


Operation Precedence

let b = '4';

console.log(b++ + 3, b);
 • 44 4
 • 8 5
 • 7 5
 • 43 5


Giải thích

Đáp án: C

Toán tử ++ (Postfix Increment) được ưu tiên hơn toán tử +, đầu tiên toán tử Postfix Increment sẽ chuyển đổi b từ string '4' sang number 4, sau đó nó sẽ chờ phép toán 4 + 3 thực hiện xong mới thực hiện tăng b lên một đơn vị.


Operator Associativity

console.log(1 < 2 < 3);
console.log(3 > 2 > 1);
 • true true
 • true false
 • false false
 • undefined undefined


Giải thích

Đáp án: B

Các toán tử < và > có cùng độ ưu tiên và sẽ được thực hiện từ trái qua phải.

Dòng đầu tiên chúng ta có thể viết lại như sau (1 < 2) < 31 < 2 được thực hiện trước và trả về true, sau đó thực hiện true < 3, khi so sánh với number, boolean sẽ được chuyển đổi sang number, true trở thành 1, vậy true < 3 cho kết quả true.

Ở dòng thứ hai (3 > 2) > 1(3 > 2) cũng được thực hiện trước và trả về true, tuy nhiên sau đó true > 1 sẽ được chuyển đổi thành 1 > 1 và cho kết quả false.


Promise All

const timer = a => {
 return new Promise(res =>
  setTimeout(() => {
   res(a);
  }, Math.random() * 100)
 );
};

const all = Promise.all([
 timer('first'),
 timer('second')
]).then(data => console.log(data));
 • ["first", "second"]
 • It is random


Giải thích

Đáp án: A

Promise.all không quan tâm đến thứ tự thời gian hoàn thành xong các Promise, nó sẽ chờ cho tất cả các Promise hoàn thành xong và kết quả của nó sẽ là một array với thứ tự giữ nguyên với thứ tự của tham số truyền vào.


Promise Race

const p1 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(resolve, 100, 'Hello')
);

const p2 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(resolve, 120, 'Goodbye')
);

const p3 = new Promise((resolve, reject) =>
 setTimeout(reject, 10, 'Oops!')
);

Promise.race([p1, p2, p3])
 .then(result => console.log(result))
 .catch(reason => console.log('Something went wrong...'));
 • Hello
 • Goodbye
 • Oops!
 • Something went wrong...


Giải thích

Đáp án: D

Promise.race() sẽ trả về kết quả của một Promise nào hoàn thành trước. Trong ví dụ trên, p3 sẽ hoàn thành trước, nó sẽ gọi reject sau 10ms và sẽ rơi vào catch.


Prototype 1

function Person(firstName, lastName) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
}

const member = new Person('du', 'ho');
Person.getFullName = function() {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

console.log(member.getFullName());
 • TypeError
 • SyntaxError
 • du ho
 • undefined undefined


Giải thích

Đáp án: A

Khi tìm hiểu về prototype trong Javascript, muốn thêm một function vào prototype và share cho tất cả các object dùng chung thì làm như sau:

Person.prototype.getFullName = function() {
 return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
};

Prototype 2

function Dog(name) {
 this.name = name;
 this.speak = function() {
  return 'woof';
 };
}

const dog = new Dog('Pogo');

Dog.prototype.speak = function() {
 return 'arf';
};

console.log(dog.speak());
 • woof
 • arf


Giải thích

Đáp án: A

Khi gọi đến thuộc tính hay phương thức của một object, đầu tiên nó sẽ tìm trong object trước, nếu không tìm thấy, mới tiếp tục tìm trong Prototype của nó.


Reference Types

const a = { something: 1, someOtherThing: 2 };

const deleteSomething = input => {
 delete input.something;
 return input.something;
};

const result = deleteSomething(a);

console.log(result);
 • 1
 • An error is thrown
 • undefined
 • Something different is logged


Giải thích

Đáp án: C

Khi chúng ta truyền tham số vào một function là một kiểu dữ liệu tham chiếu (reference types) thì những thay đổi đối với tham số bên trong hàm sẽ thay đổi đến chính object chúng ta truyền vào. Vì vậy khi xóa một thuộc tính của tham số input cũng chính là xóa luôn thuộc tính của object a.


Semicolon

const foo = () => {
 return {
  foo: 'foo'
 }
}

const bar = () => {
 return
 {
  bar: 'bar'
 }
}

console.log(foo(), bar());
 • { foo: "foo" } undefined
 • undefined { bar: "bar" }
 • undefined undefined


Giải thích

Đáp án: A

Mặc dù trông có vẻ hai function trong ví dụ trên hoàn toàn giống nhau. Nhưng Javascript có một số quy tắc để tự động thêm vào dấu ; (semicolon) sau một số câu lệnh, mà cụ thể ở đây là câu lệnh return.

Ở function foo, câu lệnh return và dấu { mở đầu một code block nằm trên cùng một dòng, vì vậy Javascript chỉ thêm các dấu ; vào sau các dấu } đóng code block:

const foo = () => {
 return {
  foo: 'foo'
 };
};

Tuy nhiên, với function bar() lại là một câu chuyện khác, câu lệnh return nằm riêng lẽ trên một dòng, vậy nên Javascript sẽ tự động thêm dấu ; vào sau câu lệnh return này:

const bar = () => {
 return;
 {
  bar: 'bar';
 }
};

Nó làm cho function bar giờ có thể viết như thế này:

const bar = () => {
 return;
};

Set

const mySet = new Set([{ a: 1 }, { a: 1 }]);
const result = [...mySet];
console.log(result);
 • [{a: 1}, {a: 1}]
 • [{a: 1}]


Giải thích

Đáp án: A

Set được dùng để lưu trữ dữ liệu mà các phần tử trong Set là duy nhất (unique). Tuy nhiên, nên chú ý với các trường hợp dữ liệu là kiểu dữ liệu tham chiếu, ở đây hai object { a: 1 } và { a: 1 } có cùng thuộc tính và giá trị nhưng chúng là hai object hoàn toàn khác nhau và được lưu trong hai ô nhớ khác nhau. Đó cũng là lý do mà { a: 1 } === { a: 1 } cho kết quả false.

Trong trường hợp Set được tạo như sau: obj = { a: 1 }new Set([ obj, obj ]), khi đó Set chỉ chứa một phần tử, vì hai object lúc này cùng tham chiếu đến một ô nhớ mà thôi.


Set Timeout

(function() {
 console.log(1);
 setTimeout(function() {
  console.log(2);
 }, 1000);
 setTimeout(function() {
  console.log(3);
 }, 0);
 console.log(4);
})();
 • 1, 2, 3, 4
 • 4, 2, 1, 3
 • 1, 4, 3, 2
 • 4, 3, 2, 1


Giải thích

Đáp án: C

Rõ ràng 1 và 4 sẽ được in ra đầu tiên vì console.log() mà không có delay.
2 sẽ được in ra sau 3 vì 2 bị delay 1 giây còn 3 bị delay sau 0 giây. Có một điểm chú ý là vì sao 3 bị delay là 0 giây, nhưng lại được in ra sau 4? vì callback trong setTimeout sẽ được đẩy vào event queue và nó chỉ được gọi sau khi call stack rỗng. Nếu bạn chưa rõ các khái niệm này, đọc thêm về JS concurrency model/event loop.


Template Literals

const output = `Soon we must all choose between what is ${
 [] ? 'right' : 'wrong'
} and what is ${(() => false)() ? 'difficult' : 'easy'}`;

console.log(output);
 • Soon we must all choose between what is right and what is easy
 • Soon we must all choose between what is right and what is difficult
 • Soon we must all choose between what is wrong and what is easy
 • Soon we must all choose between what is wrong and what is difficult


Giải thích

Đáp án: A

Trong Javascript, mảng rỗng [] và function là truthy. Nhưng chú ý ở ví dụ trên, function này được thực thi và nó trả về false.


This Binding

const map = ['a', 'b', 'c'].map.bind([1, 2, 3]);
map(el => console.log(el));
 • 1 2 3
 • a b c
 • An error is thrown
 • Something else


Giải thích

Đáp án: A

Hàm bind (tương tự cho apply và call) trong Javascript cho phép chúng ta thay đổi ngữ cảnh của biến this (this context). Trong trường hợp này, hàm map sau khi được bind sẽ có biến this là [1, 2, 3] chứ không phải là ['a', 'b', 'c'].


This Context

const shape = {
 radius: 10,
 diameter() {
  return this.radius * 2;
 },
 perimeter: () => 2 * Math.PI * this.radius
};

console.log(shape.diameter());
console.log(shape.perimeter());
 • 20 62.83185307179586
 • 20 NaN
 • 20 63
 • NaN 63


Giải thích

Đáp án: B

Trong ví dụ trên, diameter là một function shorthand bình thường, còn perimeter là arrow function.

Khi tìm hiểu về this context trong Javascript, với arrow function thì this được auto binding và nó chính là scope bên ngoài chính function đó. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta gọi function perimeterthis bây giờ không phải là object shape mà là object global window (trong trình duyệt), window không có biến radius nên this.radius trả về undefined.


Typeof

console.log(typeof Object, typeof Array, typeof Number);
 • object array number
 • object object number
 • object object object
 • function function function


Giải thích

Đáp án: D

Object, Array và Number đều là các Function Constructor, chúng dùng để tạo ra các object với từ khóa new.


Var And Let

function sayHi() {
 console.log(name);
 console.log(age);
 var name = 'duthaho';
 let age = 69;
}

sayHi();
 • devpro undefined
 • devpro ReferenceError
 • ReferenceError 69
 • undefined ReferenceError


Giải thích

Đáp án: D

Trong Javascript, khi một function được thực thi, sẽ trải qua hai giai đoạn. Giao đoạn đầu tiên là creation phase, ở giai đoạn này, các biến khai báo trong function được cấp phát bộ nhớ và gán các giá trị mặc định, giai đoạn thứ hai là execute phase, giai đoạn này sẽ chạy từng dòng code trong function đó.

Sự khác biệt khi chúng ta khai báo biến giữa var và let là với biến được khai báo với var, chúng sẽ được cấp phát bộ nhớ và gán giá trị mặc định là undefined ngay ở giai đoạn creation phase, vì thế, khi Javascript chạy dòng console.log(name) sẽ in ra giá trị undefined.

Cơ chế này gọi là hoisting trong Javascript. Còn đối với biến được khai báo với let, chúng cũng được hoisting nhưng có hơi khác một chút với var. Đó chính là trong giai đoạn creation phase, biến let cũng được cấp phát bộ nhớ nhưng không được gán giá trị mặc định, chúng ta không thể truy cập đến biến này trước khi chúng được gán một giá trị nào đó (temporal dead zone). Vì vậy, khi console.log(age) trước khi age được gán giá trị, sẽ văng ra lỗi ReferenceError.


Variable Hoisting

var x = 5;

(function() {
 console.log(x);
 var x = 10;
 console.log(x);
})();
 • 5 10
 • undefined 10
 • 5 undefined
 • undefined undefined


Giải thích

Đáp án: B

Biến x sẽ được hoist bên trong function, chúng ta có thể xem function được thực thi như sau:

var x = 5;

(function() {
 var x;
 console.log(x);
 x = 10;
 console.log(x);
})();

Xem thêm: 1001 câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án (phần 1)

Theo Duthaho - Kipalog: https://kipalog.com/posts/1977-cau-hoi-xoay-dap-xoay-trong-JavaScript

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt